Betere communicatie bij bijzonder beheer gewenst

Banken schieten vaak tekort in de communicatie naar hun MKB-klanten bij een bijzonder beheertraject. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de bijzonder beheerafdelingen van banken.
Aanleiding voor de verkenning waren signalen van ondernemers die de AFM heeft ontvangen. Vaak zijn zij ontevreden over de overdracht naar bijzonder beheer, de maatregelen die bijzonder beheer neemt, de manier waarop ze worden benaderd en de mate waarin de bank bereid is financiering te (blijven) verstrekken. AFM constateert geen onredelijke maatregelen van de zijde van de banken. Volgens de toezichthouder gaan de banken niet te snel over tot bijzonder beheer, het opzeggen van de kredietrelatie of het aansturen op faillissement. Wel verschillen de verwachtingen van banken en klanten. Banken willen met bijzonder beheer het kredietrisico beheersen. Ondernemers ervaren echter de (voor hen kostenverhogende) maatregelen als belemmerend en onterecht. Dat banken maatregelen nemen om hun kredietrisico te beperken is volgens AFM begrijpelijk. Echter rekening houden met de herstelmogelijkheden voor de onderneming is ook van groot belang. Een extra krediet is geen verplichting, maar als dit bijdraagt aan een reële kans op herstel, is dit in beider belang. AFM adviseert een betere communicatie vooraf aan en tijdens het bijzonder beheer. Duidelijk moet zijn waarom een bank tot bijzonder beheer overgaat en wat doel en werkwijze van bijzonder beheer zijn. Voor de klant moet helder zijn welke keuzes de bank maakt en hoe de klant daar invloed op kan uitoefenen. Ook moeten banken meer inzicht bieden in hun afwegingen. Zij moeten aantonen dat zij bij het opleggen van maatregelen rekening houden met het belang van de ondernemer en eventuele kostenverhogende maatregelen duidelijk en helder uitleggen. Maar ook voor de ondernemers ligt hier een verantwoordelijkheid. De bank moet in staat zijn passend maatwerk te leveren. De ondernemer moet zich dus verdiepen in de voorwaarden van de kredietovereenkomst, en zorgen voor een goede administratie, adequate managementinformatie en eventuele problemen tijdig melden. Bron: AFM 26-03-2015

Comments are closed.