Veel voorkomende vragen en valkuilen starters

Q?

Moet ik mij in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel als ik voor mij zelf wil beginnen?

A.

Vrijwel alle ondernemingen en vrije beroepen dienen zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Verricht u alleen hobbymatige activiteiten die niet ten doel hebben winst te maken, is inschrijving niet nodig. U kunt zich inschrijven vanaf een week voor tot een week na de start van uw onderneming. Om u in te schrijven dient u persoonlijk langs te komen bij de Kamer van Koophandel. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de Kamer van Koophandel.

Q?

Waar dien ik het KvK nummer voor te gebruiken?

A.

Op het moment dat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ontvangt u inschrijfnummer. Dit zogenaamde handelsregisternummer dient u te vermelden op al uw correspondentie. Deze wettelijke verplichting geldt bijvoorbeeld voor brieven, offertes, orders, facturen, e-mailberichten en uw website.

Q?

Dien ik mij als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst?

A.

Indien u een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een commanditaire maatschap of een maatschap begint, kunt u zich tegelijk met het inschrijven van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel, aanmelden bij de Belastingdienst. Hierbij dient u de omzet en geschatte winst alsmede de soort inkomsten aan te geven. Op basis van de geschatte gegevens beoordeelt de Belastingdienst uw aanmelding hetgeen van invloed is op onder meer de BTW. Bereidt u hier goed op voor en neem eventueel vooraf contact op met een administratiekantoor zodat u één en ander kan overleggen.

Q?

Welke rechtsvorm past het beste bij de onderneming die ik wil starten?

A.

De keuze voor de rechtsvorm is afhankelijk van een aantal aspecten, waaronder de vraag of u alleen start of met iemand anders, of u privévermogen heeft, welke soort belasting u afdraagt, de omvang van het resultaat en dergelijke. De meeste startende ondernemers beginnen hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Een besloten vennootschap of maatschap is uiteraard ook mogelijk. Aan de keuze zijn ook belangrijke fiscale consequenties verbonden. Laat u voordat u een keuze maakt goed informeren door een administratiekantoor.

Q?

Dienen mijn facturen aan bepaalde eisen te voldoen?

A.

Op de door u aan klanten verstuurde facturen dienen een aantal verplichte elementen opgenomen te worden. Deze betreffen:

 • Naam, adresgegevens en bankrekening van uw onderneming
 • BTW-identificatienummer en inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • Naam en adresgegevens van uw klant
 • Oplopend en opvolgend volgnummer van de factuur
 • Factuurdatum
 • Een beschrijving van de geleverde goederen en/of diensten, alsmede het aantal en de leverdatum
 • De verkoopprijs exclusief BTW
 • Het toepaste BTW-percentage en BTW-bedrag
 • De verkoopprijs inclusief BTW

Q?

Heb ik een accountant nodig?

A.

In de meeste gevallen heeft u als startende ondernemer geen accountant nodig. Alleen middelgrote en grote onderneming zijn verplicht de door hen opgestelde jaarrekening te laten controleren door een daartoe bevoegde accountant. Kleine ondernemingen kunnen hun werkzaamheden en administratie uitstekend laten verzorgen door een administratiekantoor. Er is sprake van een, voor de wet,  "kleine" onderneming indien voldaan wordt aan twee van de volgende criteria:

 • Een netto jaaromzet van minder dan € 8.800.000
 • Een balanstotaal van minder dan € 4.400.000
 • Minder dan 50 werknemers in dienst zijn

Q?

Ben ik verplicht een administratie te voeren?

A.

U bent wettelijke verplicht administratie te voeren, die u bovendien minimaal zeven jaar dient te bewaren. Op basis van deze financiële administratie dient u te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het invullen van uw fiscale aangiften, maar ook als bewijs voor de Belastingdienst. Naast de wettelijke aspecten, is een goed opgezette administratie ook voor u als ondernemer van belang. Een bijgewerkt en overzichtelijke administratie biedt informatie over de financiële stand van zaken van de onderneming.

Q?

Met welke belastingen krijg ik als ondernemer te maken?

A.

Als (startende) ondernemer kunt u te maken krijgen met de omzetbelasting, vennootschapsbelasting (in het geval u uw onderneming in de vorm van een BV voert), inkomstenbelasting en indien u personeel in dienst heeft, loonbelasting. Laat u omtrent de diverse vormen van belastingen goed informeren door een administratiekantoor.

Q?

Onvoldoende voorbereiding en ontbreken ondernemingsplan

A.

Veel starters beginnen hun onderneming zonder een ondernemingsplan. En in de gevallen dat een ondernemingsplan wel aanwezig is, is deze veelal onvoldoende doordacht. Hierdoor lopen veel ondernemers tegen problemen aan waarover onvoldoende is nagedacht. Het verdient aanbeveling een goed en doordacht ondernemingsplan op te stellen. Op deze wijze kunt u een vaste koers blijven varen. Tijdens het schrijven van een ondernemingsplan wordt u "gedwongen" om over verschillende aspecten van uw onderneming en het ondernemerschap na te denken en kunnen eventuele problemen al in een eerder stadium worden gesignaleerd. Het verdient ook aanbeveling uw ondernemersplan te laten toetsen door bijvoorbeeld andere ondernemers of de Kamer van Koophandel. Indien u dat wenst, kan ASG Financial Services u ondersteunen en begeleiden in het schrijven van dit plan.

Q?

Onrealistische financiële verwachtingen

A.

Voorkom onrealistische financiële verwachtingen, zoals te hoog verwachte omzetten, te laag ingeschatte kosten en te snel ingeschatte terugverdienperiodes. Maak, als onderdeel van uw ondernemingsplan, een financieel plan waarin u zo reëel mogelijke inschattingen opneemt, aangevuld met een worst-case scenario. Laat uw financiële plan ook toetsen door bijvoorbeeld een administratiekantoor of de Kamer van Koophandel.